കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമാക്കണോ ? | Sadhguru On Legalization Marijuana (Weed) In India

[ad_1] കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നൽസാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലോ വിദ്യാർത്ഥി യൂത്ത് ആൻഡ് ട്രൂത് പരിപാടിയിൽ സദ്ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു . ഒരു യോഗിയും ആത്മജ്ഞാനിയും ദീര്&#x200dഘദര്&#x200dശിയുമായ സദ്ഗുരു ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. ആഴമേറിയ ജ്ഞാനവും പ്രായോഗികതയും തുടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്&#x200dറെ ജീവിതം […]